Què és?

El Sistemes personalitzats de dosificació (SPD) és un  servei d’atenció farmacèutica. Es  basa en la supervisió del tractament que el metge ha establert per al pacient que contribueix a millorar l’adherència terapèutica. S’ha de desenvolupar sempre pel farmacèutic responsable del servei.
 

L’objectiu d’aquest servei és fer que l’ús dels medicaments per part dels pacients sigui més segur i més eficient. Contribueix molt especialment a millorar l’adherència terapèutica, a prevenir i resoldre problemes relacionats amb la medicació.
 

Es considera que un malalt “no compleix” quan: no pren el medicament en la posologia prescrita i  no pren el medicament en la pauta prescrita.
 

Els avantatges que proporcionen aquest tipus de dispositius són:

Per al pacient.  Incrementa l’ús segur dels medicaments perquè redueix els errors de medicació en l’administració, evita els problemes de manipulació i conservació  i evita problemes de confusió o intoxicació involuntària. Contribueix a la utilització del medicament de manera efectiva per augmentar els resultats terapèutics atès que augmenta el control del problema de salut i facilita al pacient la seva autonomia i l’adherència al pla terapèutic.

Per al cuidador. És un instrument que facilita l’administració de la presa diària al pacient i fa disminuir el risc d’errors de medicació.
 

Es considera que els pacients que es poden beneficiar del seguiment són preferentment aquells que compleixin un o més dels següents criteris:
• Pacients polimedicats (quatre medicaments o més).
• Pacients en tractament farmacoterapèutic crònic i amb baix grau de compliment.
• Pacients amb dificultats per complir el tractament.
• Persones amb deficiències físiques o psíquiques per manipular adequadament els seus medicaments.
• Pacients amb dosis alternes, decreixents, irregulars o pautes complexes. Pacients que per les seves característiques particulars requereixin un adequat seguiment de la medicació.
• Pacients que són derivats des de serveis hospitalaris o d’altres serveis i que requereixen un seguiment específic.

 

 

Les nostres marques